PROJEKTI

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

 2019 10 28 navdih trajnosti

 

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI

 

NAZIV OPERACIJE:

NAVDIH TRAJNOSTI

AKRONIM OPERACIJE (kratek naziv, največ 20 znakov):

TRAJNOST

PRIJAVITELJ (naziv, naslov):

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD, SPODNJE PRELOGE 55, 3210 SLOVENSKE KONJICE

PARTNERJI (naziv, naslov):

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE SLOV. KONJICE D.O.O., CELJSKA CESTA 3, 3210 SLOVENSKE KONJICE

PARTNERJI (naziv, naslov):

TURISTIČNO DRUŠTVO ZREČE, CESTA NA ROGLO 15, 3214 ZREČE

PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE:

1.3. 2019

PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE:

31.12.2019

DATUM ODDAJE ZAHTEVKA NA LAS:

15.1.2020

DATUM ODDAJE ZAHTEVKA NA ARSKTRP:

30.1.2020

CELOTNA VREDNOST OPERACIJE:

27.134,43

VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV:

26.391,22

PRIČAKOVANI ZNESEK JAVNE PODPORE:

22.432,55

 

KRATEK OPIS OPERACIJE

Operacija »NAVDIH TRAJNOSTI« izhaja iz razvojnih potreb uporabe in vključevanja lokalnih kapacitet, ki so še neizkoriščene. Prav zaradi slabo razvitih različnih animacijskih in prostočasnih aktivnosti, ki so sedaj zgolj na področju hrane in pijače, operacija prinaša  novo delovno mesto in možnost aktivnega preživljanja prostega časa, ki je vedno bolj v trendu in prinaša nove možnosti za zelena lokalna delovna mesta ob hkratnem varovanju okolja, kar je za TP osnovne storitve ključnega pomena, saj prinaša nove možnosti zlasti na področju razvoja turizma. Zato bo operacija prispevala k večji okoljski ozaveščenosti na območju LAS z animacijskimi, demonstracijskimi  in praktičnimi prikazi uporabe postopkov, praks na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, popravil, obnove in ponovne uporabe materialov in odpadkov. Inovativnost se izkazuje z ponovno uporabo kavne usedline, ki se doslej še ne zbira ločeno za gojenje gob. Operacija bo tako pripomogla k krepitvi osveščenosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave ter krepila inovativnost za reševanje okoljskih problemov v prid novih trajnostnih rešitev. V ta namen bomo partnerji v praksi vzpostavi učne primere aktivnosti, ki bodo spodbujale okolju prijazno ravnanje, učinkovito rabo virov, manj odpadkov s ciljem izboljšati stanja okolja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bo izboljšalo informiranost prebivalstva o možnih načinih ravnanja, ki bodo prispevali k manjšim onesnaženjem urbanih območij in o možnostih ustvarjanja zelenih delovnih mest.

Vodilni partner je Okoljsko raziskovalni zavod, ki bo v okviru operacije vzpostavil novo delovno mesto. Partner 1 je JKP Slov. Konjice in partner 2 Turistično društvo Zreče. Vodilni partner ima status zasebnega zavoda in ima domače in mednarodne reference na področju varstva okolja, ima pridobljen status v javnem interesu na področju varstva okolja (zasebni, ekonomski sektor). Partner 1 je izvajalec javne službe na področju ravnanja z odpadki in oskrbe in čiščenja voda v Občini Slov. Konjice (javno podjetje), partner 2 (TD Zreče) ima reference na področju vključevanja širše javnosti in povezovanje različnih ciljnih skupin (društvo). Ker ima partnerstvo izkušnje in opravlja različne naloge, bo sodelovanje v projektu omogočilo sinergijo dejavnosti in doseganje zastavljenih ciljev tero trajnost projekta.

Operacija NAVDIH TRAJNOSTI- ukrep 5: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Operacija zasleduje naslednje cilje: izboljšano stanje okolja; z operacijo bomo pripomogli k večji praktični ozaveščenosti, ki bo imela pozitivne učinke na varovanje okolja.

Operacija je skladna s 1) Ustvarjanje delovnih mest, 2) TP  Razvoj osnovnih storitev in 3) TP varstvo okolja in 4) TP Večja vključenost mladih žensk in drugih ranljivih skupin. Prispevala bo k naslednjim ciljem: 1. Ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne vrednote 2. Izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin in k razvoju zelenega delovnega mesta (1 novo zeleno delovno metso). Operacija bo prispevala tudi k ciljem znotraj TP osnovne storitve (ustrezni manjši infrastrukturi, ki bo omogočala razvoj različnih dejavnosti ter prispevala k boljši kvaliteti bivanja na območju: pitniki, zbirni centri z nadgrajenim ločenim zbiranjem, tudi večgeneracijskemu centru se bo dodala nova vsebina, ki bo v okolju prispevala k »nadgradnji« skupnega prostora, namenjenega zainteresiranim v izogib osamljenosti, ki postaja resen problem tudi na LAS območju …).

 V ta namen bo izvedenih 6 tematskih sklopov, ki bodo prispevali k izkušenjskemu pridobivanju veščin in krepitivi motivacije za ohranjanje narave. Začetek operacije je planiran na 1.3.2019, zaključek pa konec leta 31.12.2019. Skupna vrednost operacije je 27.134,43 eur, zaprošena sredstva za sofinanciranje iz sredstev CLLD 22.432,55 eur, lastna udeležba je 4.701,88 eur. Partnerstvo ima zagotovljene lastne vire za izvedbo projekta iz lastne dejavnosti. Na območju LAS so prepoznane štiri ranljive skupine, in sicer mladi, starejši, ženske in invalidi, za katere smo v operaciji zagotovili  vključenost in ustrezne vsebine, namenjene njihovemu aktivnemu sodelovanju in širjenju veščin s področja varovanja okolja. Operacija bo spodbujala k zavedanju, da LAS območje Od Pohodja do Bohorja lahko postane  učno območje »brez odpadkov«, okolju prijazne dejavnosti pa lahko temeljijo na učinkovitih rabi virov, kot jo omogoča krožno gospodarstvo s ciljem izboljšati stanje okolja in zmanjšati emisije toplogrednih plinov.

POLLETNI PREGLED AKTIVNOSTI:

Opredelitev partnerjev po sektorjih:

ORZ – Okoljsko raziskovalni zavod; sektor- zasebni zavod, ekonomski

JKP – Javno komunalno podjetje Slov. Konjice; javno podjetje

TD- Turistično društvo Zreče; društvo, nevladni sektor

Vloga posameznega partnerja

A1: KOORDINACIJA IN VODENJE

Nosilec: ORZ

A1.1 Izvajanje aktivnosti koordinacije in vodenje operacije  »Navdih trajnosti«

Vodilni partner izvaja aktivnost koordiniranja in vodenja operacije. Sodeluje z obema partnerjema in drugimi deležniki, skrbi za pripravo in vodenje dokumentacije.

Delovni sestanki potekajo mesečno.

 

A2: KREPITEV OSVEŠČENOSTI O POMENU VAROVANJA OKOLJA IN OHRANJANJA NARAVE

Nosilec: JKP Slov. Konjice

A2.1: Vzpostavitev 2 vodnih učnih točk s pitniki – postavljen je 1 pitnik

A2.2: Kampanja neprijetne resnice o vodi iz plastenke, tisk plakatov, s katerimi bo potekala kampanja –pripravljen je plakat

A2.3: Promocijski prikazi učinkov  porabe virov zaradi plastenk  v osnovnih šolah na LAS območju- v pripravi je urnik izvedbe oromocije

A3: PONOVNA UPORABA KAVNE USEDLINE IN ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

Nosilec: JKP Slov. Konjice

A3.1:  Nabava tipskih zbiralnih posod za zbiranje kavne usedline in odpadnega jedilnega olja v treh zbirnih centrih na projektnem območju (Slov. Konjice, Zreče, Oplotnica)- nabavljene so tipske posode za odpadno jedilno olje in kavn usedlino

A3.2: Zbiranja kavne usedline in odpadnega jedilnega olja v treh zbirnih centrih (ZC Slov. Konjice, ZC Zreče, ZC Oplotnica). – v ZC poteka promocija zbiranja in osveščanje ljudi o pomenu pravilnega ravnanja s temi odpadki

A3.3: Demonstracijska delavnica prikaza gojenja gob na kavnem substratu v učne namene (6 OŠ: Občina Slov. Konjice: Oš Pod goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Loče. Občina Vitanje: OŠ Vitanje; Občina Oplotnica: OŠ Oplotnica. Občina Zreče:  OŠ Zreče. – v pripravi je urnik delavnic

A4: USPOSABLJANJA IN PRAKTIČNE UČNE DELAVNICE ZA UČINKOVITO RABO VIROV

Nosilec: ORZ

A4.1: Izvedba animacijskih delavnic zbiranja zavrženih izdelkov (tekstil, pohištvo, različni izdelki) za namen priprave na ponovno uporabo  – poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami

A4.2 Izvedba animacijskih delavnic priprave zavrženih izdelkov na ponovno uporabo- poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami - poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami

A4.3: Izvedba demonstracijskih delavnic popravil in redesigna za pohištvo - poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami

A4.4: Izvedba demonstracijskih delavnic popravil in redesigna za tekstil- poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami

A4.5:Izvedba izobraževalnih srečanj na temo »Razvoj inovativnega turističnega produkta« iz zavrženih materilov- poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami- v pripravi

A4.6: Izvajanje socialne aktivacije za ranljive skupine  na področju ponovne uporabe izdelkov in vzpostavitev novega zelenega delovnega mesta- poteka po urniku na predevidenih lokacijah, v sodelovanju z upravljalci in občinami- v pripravi

A4.7: Medgeneracijske učne delavnice »design odpadkom«. Izvedene bodo UČNE DELAVNICE aktivnosti prikaza designa odpadkom kot »navdih trajnosti« za LAS območje. Z izvajanjem delavnic bomo s sinergijo in veščinami različnih generacij nadgradili odnos do okolja, odpadkov in novih trendov na področju upcyclinga in krožnega gospodarstva – v pripravi

A5 : VEČGENERACIJSKA SREČANJA IN DOGODKI

Nosilec: TD Zreče

A5.1: Izvedba večgeneracijskih srečanj  za varovanje okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti – v teku

A5.2: Izvedba večgeneracijskih srečanj za netoksičen dom in varovanje okolja – v teku

A5.3 : Izvedba dogodkov »brez odpadkov« na območju LAS (1 dogodek v Zrečah, v poletnem času na prostem)- v pripravi

 

A6: PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Nosilec: ORZ

A6.1 Priprava objav za medije in spletno stran – www objave, objave v Novicah- vzpostavljen kotiček »Navdih trajnosti

A6.2 Priprava in tisk letkov, 5000 kom, za celotno LAS območje, za promocijo operacije- natisnjen

 

 

  Preberi celotno poročilo

 

 

Fotografije:

 

 

 

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU