PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Poreteks

 

   

republika-ministristvo-razvoj 

 

»Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem področju«

Sedem projektnih partnerjev, z ZRS Bistra Ptuj na čelu, je uspešno kandidiralo na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (3. javni razpis v okviru IPA Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013) s projektom »PORETEKS«. Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Naslov projekta

Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem področju

Akronim

PORETEKS

Prednostna naloga

Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

Organizacija vodilnega partnerja

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

Država vodilnega partnerja

Slovenija

Organizacije partnerjev

Javne službe Ptuj d.o.o. (JS Ptuj)

Javna razvojna agencija občine Ormož (JARA)

Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ)

Razvojna agencija Grada Čakovca (Čakra)

Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM (Čakom)

Varaždinska udruga za promicanje kulture i mode (Evolution)

Vključene regije

Slovenija:   Podravska in Savinjska regija

Hrvaška:     Međimurska in Varaždinska regija

Trajanje

januar 2014 – marec 2015 (15 mesecev)

Skupna vrednost operacije

406.389,93 EUR

 

 

Ozadje projekta

V Sloveniji odvržemo približno med 12 in 15 kg tekstilnih odpadkov na prebivalca oziroma skoraj 30.000 ton letno, (primerljivo enaka masa na osebo je na Hrvaški strani, ugotavlja partner v projektu), med katerimi pomemben delež predstavljajo oblačila. Zato nam projektnim partnerjem to področje predstavlja izziv.

DIREKTIVA 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. novembra 2008 o odpadkih opredeljuje ponovno uporabo kot prednostno nalogo v ravnanju z viri, zato morajo izvajalci javnih služb vzpostaviti pogoje za izvajanje procesov ponovne uporabe, kar bo v našem primeru zagotavljalo trajnost po zaključku projekta.

Namen projekta

Zeleno življenje postaja trend, zato lahko z inovativno obnovo oblačil omogočimo, da potrošniki kupijo obnovljen izdelek, izdelan lokalno in s tem pripomoremo k bistvenemu zmanjšanju količin odpadkov in povečamo možnost uporabe odpadkov kot virov.

Velik del projekta predstavlja spodbuda inovativnim idejam in socialnemu podjetništvu na področju ravnanja z rabljenim tekstilom in njihove možnosti za razvoj podjetništva – izdelava izolacijskih plošč.

S projektom nameravamo spodbuditi povsem novo področje raziskav, razvoja, inovativnosti in priložnosti, ki jih tovrstno dojemanje odpadkov prinaša. Tovrsten zagon bi pomenil pozitivne zunanje učinke na različnih področjih, kot so bolj trajnosten način potrošnje, trajnosten življenjski slog, večja okoljsko-družbena odgovornost, čistejše in bolj zdravo življenjsko okolje, večje zanimanje za okolje, nova lokalna delovna mesta in vzpostavitev socialnih podjetij.

Cilji projekta

Cilj projekta je izboljšati in dvigniti okoljsko ozaveščenost med prebivalci na čezmejnem območju, jih seznaniti o inovativnih, okolje-varstvenih produktih projekta »PORETEKS«, s katerimi bodo ublažena okoljska tveganja. S tem bo dosežen okoljski doprinos k manjši porabi elektrike, vode in drugih naravnih virov za globalno produkcijo tekstila.

Specifični cilji projekta:

 • vzpostavitev dvojezične spletne in mobilne aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki,
 • upravljanje s tekstilnimi odpadki za ponovno uporabo (modni izdelki),
 • recikliranje odpadnega tekstila za proizvodnjo izolacijskih plošč na čezmejnem območju,
 • prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja.

Projektni partnerji:

 • Vodilni partner ZRS Bistra Ptuj (Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj) je prva uradno registrirana interdisciplinarna raziskovalna institucija na Slovenskem. ZRS Bistra Ptuj je znanstveno – raziskovalna in razvojna institucija, ki skrbi za vsebinsko pospeševanje razvojne odličnosti okolja v katerem deluje, na vseh področjih njenega delovanja in po mednarodno primerljivih kriterijih. ZRS Bistra Ptuj predstavlja podporni steber razvojnega okolja regije, namenjenega lokalnim skupnostim ter podjetjem. Ustvarja kreativni raziskovalni prostor med gospodarstvom in akademskim okoljem.
 • Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ) je inovativen, razvojno in raziskovalno usmerjen zasebni neprofitni zavod, ki se ukvarja z implementacijo preprečevanja nastajanja odpadkov in minimizacijo odpadkov v praksi ter uvaja inovativne storitve na področju ponovne uporabe.
 • Javna razvojna agencija občine Ormož (JARA) je bila ustanovljena s temeljnim namenom opravljanja strokovnih, razvojnih in tekočih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občin UE Ormož. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi regionalnih in skupnih razvojnih programov ter spodbuja razvoj podjetništva, malega gospodarstva in turizma.
 • Javne službe Ptuj,d.o.o. so podjetje, ki izvaja naslednje gospodarske javne službe: ravnanje z odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov; odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov); oskrba s pitno vodo; odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; vzdrževanje občinskih javnih cest; urejanje in čiščenje javnih površin; pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišča; urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov; urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti; upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, turistična dejavnost (org. in vodenje javnih prireditev; spodbujanje razvoja turizma).
 • Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM (GKP “Čakom” d.o.o.)je eno od vodilnih trgovinskih družb v RH na področju komunalnih dejavnosti v 100% lasti mesta Čakovec. Družba ima 183 zaposlenih. Sistem upravljanja družbe v opravljanju svojih dejavnosti zadovoljuje kriterijem norm ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Glavna dejavnost podjetja je zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov, pri čemer z najsodobnejšimi metodami na odlagališču nenevarnih odpadkov v Totovcu, katerega lastnik je, ravna z odpadki s področja Međimurske županije, obenem pa odlagališče tudi sanira.Investicijo sanacije odlagališča podpira Sklad za zaščito okolja in energetsko učinkovitost. Upravlja tudi z mestnim pokopališčem v Čakovcu in pokopališči v Ivanovcu in Šandorovcu. Nudi storitve prevoza pokojnikov v RH in tujini, izvaja vse storitve vezane na pokop, nudi popoln izbor pogrebne opreme, vencev in cvetličnih aranžmajev in po potrebi zgradi nagrobne spomenike. GKP Čakom urejuje tudi cca. 675.000 m2 zelenih površin mesta Čakovec in cca. 1500 m2 cvetličnih gredic, večinoma iz lastne proizvodnje, za katere je mesto Čakovec dobilo nagrado “Zeleni cvet” za urejenost v letih 2008 in 2009. Poleg tega družba ponuja storitve na področju vzpostave in nege travnikov, košnje in urejanja dvorišč pravnim in privatnim osebam. GKP Čakom gradi in ureja parkirišča v mestu Čakovec, pobira parkirnino in upravlja z mestno tržnico.
 • Razvojna agencija Grada Čakovca (Čakra) je neprofitno društvo, ustanovljeno s strani mesta Čakovec z namenom izvajanja projektov za odvzem sredstev EU, privabljanje naložb, ustvarjanje novih delovnih mest in izobraževanje. Agencija je pripravila projekte, ki so bili uspešni pri dobivanju sredstev iz SAPARD i IPARD projektov, v pripravi projekta iz programa PHARE 2006 – CBC, IPA mednarodno sodelovanje, IPA III C itd. Zraven strokovne podpore javnega sektorja je v izdelavi strateško razvojnih dokumentov, agencija kot partnerska institucija HAMAG – u (Hrvaška agencija za malo gospodarstvo) daje podporo malim in srednje velikim podjetjem kot pomožni kanal dobivanja potencialnega kredita usmerjenega v povečanje konkurenčnosti (priprava investicijskih študij, študij izvedljivosti in poslovnih planov, raziskovanje tržišča, svetovalne in marketinške usluge). Veliki del aktivnosti se opravlja pri sodelovanju z turističnimi skupnostmi mesta in Občine, za razvoj kontinentalnega turizma. Del aktivnosti, ki delujejo znotraj poslovnega procesa agencije se nanašajo na usluge izobraževanja in informiranja v javnih, kot tudi v sektorju malih in srednjih podjetjih (organizacija seminarjev, delavnica in konferenca). Agencija ima izkušnje v formiranju, strukturiranju in dajanju podpore procesu klasterizacije v malem gospodarstvu.
 • Varaždinska udruga za promicanje kulture i mode (Evolution)

 

Vloga ORZ

ORZ je pri projektu »PORETEKS« zadolžen za:

 • izdelavo spletnega portala in aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki za mobilne odjemalce na projektnem območju,
 • sodelovanje pri zbiranju in logistiki tekstilnih odpadkov,
 • izdelal bo izračune logistike zbiranja na projektnem čezmejnem območju,
 • zadolžen je za spremljanje logistike skladiščenja odpadnega tekstila do preusmeritve tekstila v ponovno uporabo in recikliranje,
 • komuniciranje z javnostjo (ciljne skupine, donatorji tekstila, mediji, institucije, širša javnost...) pri pripravi in izvedbi dogodkov ter informiranju širše javnosti.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Vzpostavljena čezmejna spletna in mobilna aplikacija za pravilno ravnanje z odpadki.
 • Zbiranje rabljenega tekstila in tekstilnih odpadkov s pomočjo zabojnikov postavljenih na 20-ih lokacijah.
 • Izvedba modnih delavnic na treh lokacijah (Ptuj, Čakovec, Varaždin) za usposabljanje različnih ciljnih skupin.
 • Program usposabljanja za inovativno obnovo odpadnega tekstila.
 • Izdelana serija izolacijskih plošč iz recikliranega tekstila ter izdelava specifikacije za uporabo tekstilnih odpadkov v namen uporabe izolacijskih plošč.
 • Poslovni načrt za uporabo tekstilnih odpadkov kot surovin za ponovno uporabo (modni izdelki) in recikliranje v (izolacijske plošče).
 • Čezmejni dokument »Odpadni tekstil za okoljsko prihodnost na čezmejnem SI-HR območju«.
 • Skupni modni dogodki za promocijo uporabe inovativno obdelanih tekstilnih izdelkov.
 • Info dnevi.
 • Promocijski materiali.

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU